वाक्य शुद्धि QUIZ

प्रश्न -1 अधोलिखितेषु वाक्येषु साधु वाक्यं चिनुत- (A)मनमोहन: अर्थशास्त्रात् कुशल: (B) मनमोहन: अर्थशास्त्रेण कुशल: (C)मनमोहन: अर्थशास्त्राय कुशल: (D)मनमोहन: अर्थशास्त्रे कुशल:🌹 प्रश्न -2 (A) लोकम् अधोsध:🌹 (B) लोकस्य अधोsध: (C) लोकात् Read More …

संज्ञा प्रकरणम् QUIZ 05

प्रश्न -1 सेवध्वे पदस्य सुवर्गीकारांमस्ति? (A) सेव्+थ (B) सेव्+झि (C) सेव्+ध्वम्✔🎸 (D) सेव्+झ प्रश्न -2 अल् प्रत्याहारे सम्मिलिता: भवन्ति? (A) स्वर (B) व्यंजन (C) उभौ✔🎸 (D) एषु कोsपि न प्रश्न Read More …

संस्कृत कारक प्रकरण 03

प्रश्न -1 “कर्तृकर्मणो:कृति” सूत्रस्य उदाहरणं अस्ति? (A) सूर्यस्य गति:✔ (B) राज्ञ:पुरुष: (C) क्षेत्रस्य ईश: (D) वृक्षस्य पत्रम् प्रश्न -2 कर्तृवाच्यस्य कर्तरि विभक्ति भवति? (A) प्रथमा✔ (B) द्वितीया (C) तृतीया (D) Read More …

संस्कृत- सन्धि प्रकरण

प्रश्न 1- सन्धि पदः किम् लिंग स्यात् (1) पुल्लिंग✅ (2)स्त्री लिंग (3) नपुंसक लिंग (4) सर्वे लिंग  भवति प्रश्न 2- संहिता संज्ञा अनित्या भवति – (1) एकपदे (2)धातु उपसर्गे (3)समासे Read More …