विसर्ग संधि

विसर्ग संधि(visarg sandhi)


1. मुनिः + शपति इत्यस्य सन्धिर्वतते
A. मुनिश्शपति
B. मुनिःशपति
C. उभयो✔?
D. मुनिर्शपति


2.  पितुः +इच्छा इत्यत्स्य सन्धिरस्ति
A. पित्विच्छा
B. पितुइच्छा
C. पितुरीच्छा
D. पितुरिच्छा✔?

3. बालकः + वदति इत्यस्य सन्धिरस्ति
A. बालक वदति
B. बालकः वदति
C. बालको वदति✔?
D. सर्वे

4. देवाः + इह इत्यस्य सन्धिरस्ति
A. देवायिह
B. देवाइह
C.  उभयो✔?
D. कोsपि न

5. देवाः + यान्ति इत्यस्य सन्धिरस्ति
A. देवार्यान्ति
B. देवास्यान्ति
C.  देवाष्यान्ति
D.   देवा यान्ति✔?

6. प्रातर् + राजते इत्यस्य सन्धिरस्ति
A. प्रातःराजते
B. प्रातरजिते
C. प्रातस् राजते
S. प्राताराजते✔?

7."अन्ताराज्यम् " इत्यस्य सन्धिविच्छेदोsस्ति
A. अन्ता + राज्यम्
B. अन्तर् + राज्यम्✔?
C. अन्ता राज्य + अम्
D. सर्वे

8. गुरुर् + रुष्टः"इत्यस्य संधिरस्ति
A. गुरुरुर्ष्टः
B. गुरुः रुष्टः
C. गुरूरुष्टः✔?
D. गुरुःरुष्टः

9.हरि:+ एति" इत्यस्य संधिरस्ति
A. हरि:एति
B. हरी एति
C. हरिरेति✔?
D. हर्येति

10.हरि:+ शेते" इत्यस्य संधिरस्ति
A. हरि:शेते
B. हरी शेते
C. हरिश्शेते
D. aवc ऊभयो ✔?

11.कृष्ण:+ उवाच" इत्यस्य संधिरस्ति
A. कृष्ण: उवाच
B. कृष्णो उवाच
C. कृष्ण उवाच✔?
D. कृष्णवुवाच

12.निर्+ रोग" इत्यस्य संधिरस्ति
A. नीरोग✔?
B. निर्रोग
C. नि:रोग
D. नीर्रोग

13.."दाशरथी राम: " इत्यस्य सन्धिविच्छेदोsस्ति
A.  दशरथि+ राम:
B. दाशरथि + राम:
C. दशरथि: +  राम:
D. दाशरथि: + राम:✔?

14.नि:+शुल्कम्" इत्यस्य संधिरस्ति
A. निशुल्कम्
B. निश्शुल्कम्
C. नि:शुल्कम्
D. BवC उभयो✔?

15."नमोनम: " इत्यस्य सन्धिविच्छेदोsस्ति
A.  नमो+ नम:
B. नम: + नम:
C. नमस्+  नम:
D. BवC उभयो✔?

0 Comments

Leave a Reply Cancel

Add Comment *

Name*

Email*

Website