संधि प्रकरण 01

संधि प्रकरण 01(Sandhi Prakaran)

1.-पयांसि इत्यत्र संधिरस्ति-
क.अनुनासिक:
ख.अनुसार:✅
ग.पूर्वसवर्ण
घ.परसवर्ण

2.-अवर्णादिचि परे पूर्वपरयोः स्थाने कः सन्धि स्यात् ?
क.  वृद्धिः
ख.  दीर्घ
ग.  गुण✅
घ.  पररूप

3.- द्वावपि इत्यत्र सन्धिरस्ति-
क. यण
ख. दीर्घ
ग.अयादि✅
घ. वृद्धि

4.-गतावुभौ इत्यत्र सन्धिरस्ति-
क. अयादि✅
ख.  दीर्घ
ग.  यण्
घ.  वृद्धि

5.-आदेचि परे कः आदेश स्यात्-
क.  गुण
ख.  वृद्धि✅
ग.  पूर्वरुपमेकादेश
घ.  पररुपमेकादेश

6.-वृद्धिः न भवति-
क. आ
ख.  ऐ
ग.  औ
घ.  आर्✅

7.- कत्रार्युः इत्यत्र कःसन्धि –
क. दीर्घ
ख.  गुण
ग.  वृद्धि
घ.  यण्✅

8.-पदान्तादेङोsति परे कःसन्धिर्भवति –
क.  पररुप
ख.  पूर्वरूप✅
ग.   दीर्घ
घ.   वृद्धि

9.-“एङ पदान्तादति” इति सूत्रं कस्य सूत्रस्यापवादोsस्ति-
क.  एङिपररुपम्
ख.  एचोsयवायावः✅
ग.  इकोयणचि
घ.  वृद्धि रेचि

10.-पूर्वरूपसन्धिः कस्य संधेरपवादोsस्ति-
क. पररुपस्य
ख.  पूर्वरूप
ग.  अयादे✅
घ.  यणस्य

11.-ग्रामे + अस्मिन् इत्यत्र सन्धिरस्ति-
क. अयादि
ख. पूर्वरूप✅
ग.  पररुप
घ.  यणस्य

12.-आदुपसर्गादेङादौ धातौ परे कःसन्धिर्भवति
क. पूर्वरूप
ख. पररुप✅
ग.  गुण
घ.  वृद्धि

13.-प्रेषणम् इत्यत्र सन्धिरस्ति-
क. गुण
ख. पररूप✅
ग. वृद्धि
घ. प्रकृतिभाव

14.-कुलटा इत्यत्र कःसन्धि –
क. दीर्घ
ख. पररुप✅
ग. प्रकृतिभाव
घ. पूर्वरुप

15.-ओमिआङिचात्परे आदेशः भवति
क.  पूर्वरूप
ख.   पररुप✅
ग.   दीर्घ
घ.   प्रकृतिभाव

संधि प्रकरण 01
Scroll to top