संधि ( QUIZ 02)-Sandhi ( QUIZ 02)

संधि ( QUIZ 02)

1. मृच्छकटिकम् इत्यत्र सन्धिरस्ति-
क. छत्व
ख. श्चुत्व
ग. उभौ
घ. कोsपि न

2. “याञ्चा” इत्यस्य सन्धि विच्छेदोsस्ति
क. यात् + ञा
ख. याच् + ञा
ग.  याच् + ना
घ.  यात् + ना

3. पतञ्जलिः इत्यस्य सन्धि विच्छेदोsस्ति-
क. श्चुत्व
ख. पूर्वस्य
ग. पररुप
घ. जशत्व

4. शात् परस्य त वर्गस्य किं न स्यात्-
क. ष्टुत्वम्
ख. श्चुत्वम्
ग. जश्त्वम्
घ. चत्वर्म

5. “त” वर्गस्य षकारे परे किं न स्यात्-
क. श्चुत्वम्
ख. ष्टुत्वम्
ग. चत्वर्म
घ. जश्त्वम्

6. पदान्तात् “ट” वर्गात् परस्याsनामः स्तो क्ं न स्यात् ?
क. श्चुत्व
ख. जश्तवम्
ग. चत्वर्म
घ. ष्टुत्वम्

7. ‘त’ वर्गस्य लकारे परे कः आदेशः
क. पूर्वसवर्ण
ख. परसवर्ण
ग. ड॒मुडागम
घ. तुगागम

8. त्वत्+लीला इत्यस्य सन्धिर्भवति-
क. त्वतलीला
ख. त्वल्लीला
ग. त्वंलीला
घ. त्वलीला

9. महत् + हास्यम् इत्यस्य सन्धिरस्ति
क. महास्यम्
ख. महत्हास्यस्य
ग. महत्ताहास्यम्
घ. महध्दास्यम्

10. प्राग्घसित्वा इत्यस्य सन्धि विच्छेदोsस्ति-
क. प्राक् + घसित्वा
ख. प्राक् + हसित्वा
ग. प्राग् +  घसित्वा
घ. सर्वे

11. झयः परस्य हस्य वा स्यात्
क. परसवर्णः
ख. पूर्वसवर्णः
ग. धुडागमः
घ. तुगागमः

12. सम्पद्धर्षः इत्यत्र सन्धिरस्ति
क.परसवर्णः
ख.पूर्वसवर्णः
ग. जश्वः
घ. चतर्वः

13. षडाननः इत्यस्य सन्धिरस्ति
क. ष्टुत्व
ख. जश्त्व
ग. चतर्वः
घ. धुडागमः

14. दुग्धम् सन्धि विच्छेदोsस्ति-
क. दुह् + धम्
ख. दुक् + धम्
ग. दुघ् + धम्
घ. दुग् + धम्

15. जश्त्वसन्धेरुदाहरणं अस्ति
क. समित्सु
ख. णिजन्तः
ग.  सत्कारः
घ. उच्चारणम्

16. मान्तस्य पदस्य हल् परे भवति-
क. अनुनासिक:
ख. अनुसार:
ग.  पूर्वसवर्ण
घ.  परसवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *