Neeti Kavay: ( नीति कवय: )

Neeti Kavay: ( नीति कवय: )

 

प्रश्न=1-नीतिशतकम् काव्यस्य प्रकारम् किम्?
अ)गद्यकाव्यम्
ब)पद्य काव्यम्
स)मुक्तककाव्यम्☑
द)नीतिकाव्यम्

प्रश्न=2-विद्यां केषां गुरुः?
अ)गुरूणाम्☑
ब)पण्डितानाम्
स)अपण्डितानाम्
द)मित्राणाम्

प्रश्न=3-पंचतंत्रस्य कति वाचना:?
अ)05
ब)07
स)08☑
द)10

प्रश्न=4-निश्चितार्थात् न विरमन्ति के?
अ)देवा:
ब)नरा:
स)धीरा:☑
द)वीरा:

प्रश्न=5-धनस्य कति गतय: ?
अ)03☑
ब)04
स)06
द)05

प्रश्न=6-ऋतुवर्णनम् कस्मिन् शतके?
अ)नीतिशतके
ब)चायशतके
स)वैराग्यशतके
द)श्रृंगारशतके☑

प्रश्न=7-विष्णुशर्मणः काव्यं विभक्तमस्ति?
अ)परिच्छेदेषु
ब)मंत्रेषु
स)तंत्रेषु☑
द)यंत्रेषु

प्रश्न=8-आमुखे विष्णुशर्मा कति वर्षीय?
अ)65
ब)75
स)88
द)80☑

प्रश्न=9-परं भूषणं किम्?
अ)शीलम्☑
ब)दुःखम्
स)सुखम्
द)धनम्

प्रश्न=10-माताशत्रुः पितावैरी येन बालो न पाठितः।कुत्र लिखितमस्ति?
अ)पञ्चतन्त्रे
ब)नीतिशतके
स)हितोपदेशे☑
द)रामायणे

प्रश्न=11-सर्वप्रथमं पञ्चतंत्रस्य अनुवादः कस्यां भाषायाम् अभवत्?
अ)हिंदीभाषायाम्
ब)चीनभाषायाम्
स)पहलवीभाषायाम्☑
द)ग्रीकभाषायाम्

प्रश्न=12-अर्थशास्त्रस्य सारः?
अ)नीतिशतकम्
ब)हितोपदेशः
स)पञ्चतन्त्रम्☑
द)श्रृंगारशतकम्

प्रश्न=13-हितोपदेशे राज्ञः वर्णनम्?
अ)अमरशक्तेः
ब)सुदर्शनस्य☑
स)धवलचन्द्रस्य
द)सर्वाः

प्रश्न=14-भर्तृ हरिः कुत्र वास्तव्यः?
अ)मगधस्य
ब)अवधस्य
स)मालवाक्षेत्रस्य☑
द)विदिशायाः

प्रश्न=15-नारायणपंडितस्य आश्रयदाता कः?
अ)यवनचन्द्रः
ब)धवलचन्द्रः☑
स)रामचन्द्रः
द)वीरचन्द्रः

 

Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )

मुरारी यादव अलवर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *