संस्कृत कारक प्रकरण 03

संस्कृत कारक प्रकरण 03 प्रश्न -1 "कर्तृकर्मणो:कृति" सूत्रस्य उदाहरणं अस्ति ? (A) सूर्यस्य गति:✔ (B) राज्ञ:पुरुष: (C) क्षेत्रस्य ईश: (D) वृक्षस्य पत्रम् प्रश्न -2 कर्तृवाच्यस्य कर्तरि विभक्ति भवति ? (A)…

Continue Readingसंस्कृत कारक प्रकरण 03