Sanskrit Vyakaran Objective Questions : 1

Sanskrit Vyakaran Objective Questions : 1 प्रत्यय प्रकरण Q.1 तृच् प्रत्यय:भवति ? A. कृतरि अर्थे✔ B. भावार्थे C. कर्मे D. भाव कर्मयो: Q.2 भविष्यत अर्थे प्रत्यय:स्यात ? A. कत्वा B. तुमुन्✔ C. क्त D. टाप Q.3 घुसंज्ञक: क: ? A. ध द B. दा ता C. दा धा✔ D. क्त कत्वतु Q.4 खैयम् इत्यत्र प्रकृति …

Sanskrit Vyakaran Objective Questions : 1 Read More »