संस्कृत शिक्षण विधी

संस्कृत शिक्षण विधी 1. संस्कृतभाषायां कथितादेशानुसारेण कार्य-सम्पादनेन विकासो भवति - अ. भाषणकौशलस्य ब. व्याकरणदक्षताया: स. लेखनकौशलस्य द. श्रवणकौशलस्य ✔ 2. " बलाघात: " इति कदा प्रयुक्तो दृश्यते - अ. गहनपठने…

Continue Readingसंस्कृत शिक्षण विधी