संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न

संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न=1 कालिदास (Kalidas) कृत रूपकानां संख्या ? अ) 2 ब) 7 स) 4 द) 3✔ प्रश्न=2 महावीरचरितं” अत्र महावीर कस्य कृते अस्ति ? अ) हनुमान(Hanuman) ब) राम(RAM)✔ स) लक्ष्मण द) रावण प्रश्न=3 ब्राह्मण नायकोस्ति ? अ) मृच्छकटिके✔ ब) वेणीसंहार स) मालतीमाधवे द) पुष्पदुतिके प्रश्न=4 भवभूते: प्रकरणं अस्ति ? अ) उतररामचरित …

संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न Read More »