वेद व वेदांग : संस्कृत साहित्य

वेद व वेदांग : संस्कृत साहित्य Q.1 सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च कस्मिन् वेदे उपलभ्यते ? A. यजुर्वेदे ✔ B. ऋग्वेदे C. सामवेद D. अथर्ववेदे Q.2 सामवेदानुसारम् कति स्वरा: ? A. ५…

Continue Readingवेद व वेदांग : संस्कृत साहित्य

भाषा विज्ञान : संस्कृत साहित्य

संस्कृत साहित्य - भाषा विज्ञान  Q.1 भाषा विज्ञानानुसारम् स्वरस्य कति प्रकारा:? A.४✔ B.३ C.५ D.११ Q.2 ईसाई मातानुसारम् दैवीय भाषा अस्ति ? A.संस्कृत B.प्राकृत C.हिब्रू✔ D. आंग्ल Q.3 धातुवादी सिद्धान्तस्य विकसितत्तम…

Continue Readingभाषा विज्ञान : संस्कृत साहित्य

महाकाव्य विधा Questions

संस्कृत - महाकाव्य विधा Questions Q.1 भारवे:गोत्रस्य नाम किम् ? A. भारद्वाज B. वशिष्ठ C. कौशिक ✔ D. गौतम Q.2 एडम्सब्रिज इत्यस्य रामायणे केन नाम्ना प्रसिद्धमासीत् ? A. रामसेतु ✔ B.…

Continue Readingमहाकाव्य विधा Questions