संस्कृत ग्रन्थों की संक्षिप्त सूची -01


 • कुन्तल --- वक्रोक्तिजिवित

 • कुसुमदेव --- द्र्श्तन्तशतक

 • लक्ष्मण आचार्य --- चन्डीकुचपंचशिखा

 • लक्ष्मण भट्ट --- रामायणचम्पु (with भोज)

 • लक्ष्मीधर --- सद्भाषाचन्द्रिका

 • लक्ष्मीधर --- स्मृतिकपतरु

 • लल्ल --- शिष्यधिव्र्द्धितन्त्र

 • लौगक्सि भास्कर --- अर्थसंग्रह, तर्ककौमुदि

 • लीलाशुक --- कृष्णकर्णामृत

 • लोकसेन --- उत्तरपुराण continues

 • लोलिम्बराज --- हरिविलास, वैद्यजीवन

 • मदनपल --- मदनविनोदनिघन्तु

 • माधव brother of सयन --- part author of जीवनमुक्तिविवेक, धातुवृत्ति, न्यायमालाविस्तर, पंचदशि, पराशरस्मृतिव्याख्या

 • माधव --- शंकरदिग्विजय

 • माधव --- सर्वदर्शनसंग्रह

 • माधव --- जीवनमुक्तिविवेक

 • मधव्कर --- रुग्विनिश्चय

 • मधुसूधन सरस्वति --- प्रस्थानभेद

 • मध्व --- तत्त्वसांख्यन

 • माघ --- शिशुपालवध

 • महनमन् --- महावन्स

 • महावीराचार्य --- गणितसारसंग्रह

 • महेश्वर --- विश्वप्रकाश

 • महिमन् भट्ट --- व्यक्तिविवेक

 • मैत्रेयरक्षित --- धातुप्रदीप

 • मकरन्द --- तिथ्यादिपत्र

 • मल्लवदिन् --- न्यायबिन्दुटीकातिप्पनि

 • मल्लिसेन --- स्यद्वदमन्जरि

 • मम्मट --- काव्यप्रकाश

 • मनतुन्ग --- भक्तमरस्तोत्र

 • मण्डन मिश्र --- मीमांसानुक्रमणि, विधिविवेक

 • माणिक्य नन्दिन् --- परिक्षमुखसूत्र

 • माणिक्य सुरि --- यशोधरचरित्र

 • मन्ख --- अनेकार्थकोश, श्रीकण्ठचरित

 • मार्कण्डेय --- प्राकृतसर्वस्व

 • मथुरनत्थ --- तत्त्वचिन्तामणिरहस्य

 • मत्र्चेत --- वर्णनर्हवर्णन, शतपंचशतिकस्तोत्र

 • मयूर --- मयूराष्टक, सूर्यशतक

 • मेधतिथि (गौतम) --- न्यायशास्त्र

 • मेदिनिकर --- अनेकार्थशब्दकोश

 • मेघविजय --- पंचख्यनोद्धर

 • मेन्थ --- हयग्रीववध

 • मेरुतुन्ग --- प्रबन्धचिन्तामणि

 • मिल्हन --- चिकित्सामृत

 • मित्र मिश्र --- वीरमित्रोदय

 • मोग्गल्लन --- सद्दलक्खन

 • मुक --- पंचशति

 • नागराज --- भावशतक

 • नागर्जुन --- योगशतक, योगसार

 • नागर्जुन --- रतिशास्त्र

 • नागर्जुन --- रसरत्नाकर

 • नागर्जुन --- धर्मसंग्रह, मध्यमिकसूत्र, मध्यमकरिकास्,सुह्र्ल्लेख

 • नगोजि भट्ट --- परिभसेन्दुशेखर

 • नकुल --- अश्वचिकित्सित

 • नारद --- भक्तिशास्त्र (ascr ---)

 • नरहरि --- राजनिघन्तु

 • नरहरि --- नरपतिजयाचार्य स्वरोदय

 • नारायण पण्डित --- हितोपदेश

 • नारायण --- मतंगलिल

 • नारायण --- स्वहसुधाकरचम्पु

 • नारायण --- वृत्तिरत्नाकर

 • नारायण भट्ट --- मनमेयोदय

 • नारायण पण्डित --- नवरत्नपरिक्ष

 • नीलक्ण्ठ --- भगवन्तभास्कर

 • नीलक्ण्ठ --- तजिक

 • निम्बर्क --- वेदान्तपारिजतसौरभ, सिद्धान्तरत्न

 • नित्यनाथ --- रसरत्नाकर

 • ओदयदेव --- गद्यचिन्तामणि

 • पदलिप्त --- तरंगवति

 • पद्मगुप्त --- नवसहसन्कचरित

 • पद्मनभदत्त --- सुपद्मव्याकरण

 • पद्मपद --- पंचदीपिका

 • पैथिनसि --- धर्मसूत्र

 • पाणिनि --- अष्टध्यायी, उणादिसूत्र,जाम्बवतीविजय, पातलविजय

 • परमानन्द --- शृन्गारसप्तशतिक

 • पतञ्जलि --- महाभाष्य

 • पिन्गल --- छन्दस्सूत्र

 • पृथुयशस् --- होरासत्पंचशिखा

 • प्रभाचन्द्र --- प्रभावकचरित्र (with प्रद्युम्न सुरि),न्यायकुमुदचन्द्रोदय,प्रमेयकमलमार्तण्ड

 • प्रभाकर --- बृहति

 • प्रद्युम्न सुरि --- प्रभावकचरित्र

 • प्रज्य भट्ट --- राजवलिपतक

 • प्रशस्तपद --- पदार्थधर्मसंग्रह

 • प्रवरसेन --- सेतुबन्ध

 • पूर्णभद्र --- पंचतन्त्र

 • पुरुषोत्तमदेव --- भासवृत्ति

 • पुरुषोत्तमदेव --- त्रिकन्दशेष, हरवलि

 • पुष्पदन्त --- महिम्नह्स्तव

 • रघुनन्दन --- तत्त्वस्

 • रघुनाथ शिरोमणि --- दिधिति

 • राजशेखर --- अन्तरकथासंग्रह, प्रबन्धकोश

 • राजशेखर (dramatist and critic) --- काव्यमीमांसा,हरविलास

 • रामचन्द्र --- नाट्यदर्पण (with गुणचन्द्र)

 • रामचन्द्र --- प्रक्रियाकौमुदि

 • रामचन्द्र --- रसेन्द्रचिन्तामणि

 • रामानुज --- गीताभाष्य, वेदान्ततत्त्वसार,वेदान्तदीप, वेदार्थसंग्रह, श्रीभाष्य

 • राम तर्कवगिश --- प्राकृतकल्पतरु

 • रणरंगमल्ल or भोज --- राजवर्त्तिका

 • रत्नाकर --- वक्रोक्तिपंचशिखा, हरविजय

 • रत्नशेखर --- छन्दकोश

 • रावण --- प्राकृतकामधेनु

 • रविदेव --- राक्षसकाव्य

 • रविसेन --- पद्मपुराण

 • रयमुकुट --- पदचन्द्रिका on अमरकोश

 • रेवनरध्य --- स्मरतत्त्वप्रकशिका

 • रूपगोस्वामीन् --- पद्यावलि

 • रुद्र भट्ट --- शृन्गारतिलक

 • रुद्रदेव --- श्यैनिकशास्त्र

 • रुद्रत --- काव्यालंकार

 • रुय्यक --- अलंकारसर्वस्व

 • शक्तिभद्र --- अश्चर्यचूडमणि

 • शाक्यमित्र --- पंचक्रम (in part)

 • शम्भु --- अन्योक्तिमुक्तलताशतक, राजेन्द्रकर्णपुर

 • शाण्डिल्य --- भक्तिसूत्रस्

 • शंकर --- आत्मबोध, आनन्दलहरी, उपदेशसहस्रि,गीताभाष्य,दक्षिणामूर्तिस्तोत्र, देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र

 • (ascr---),द्वादशपन्जरिकस्तोत्र (ascr ---), निर्वाणदशक(ascr---),भाष्य on ब्रह्मसूत्र, भवन्यस्तक (ascr ---), मोहमुद्गर(ascr ---),शंकरचेतोविलासचम्पु, सर्वसिद्धान्तसंग्रह,शतश्लोकि(ascr ---शिवापराधक्षमापनस्तोत्र, सर्वदर्शनसिद्धान्तसंग्रह,हस्तमलकस्तोत्र

 • शंकर मिश्र --- उपस्कर

 • शंकरस्वामिन् --- न्यायप्रवेश (ascribed to)

 • शन्खलिखित --- धर्मसूत्र, स्मृति

 • शन्तनव --- फित्सूत्र

 • शान्तिदेव --- बोधिचर्यावतर, शिक्षासमुच्चय

 • शरदतनय --- भावप्रकाश

 • शरनदेव --- दुर्घतवृत्ति

 • शर्न्गदेव --- संगीतरत्नाकर

 • शर्न्गधर --- शर्न्गधरपद्धति

 • शर्न्गधर --- संहिता on medicine

 • शर्ववर्मन् --- कतन्त्र

 • शाश्वत --- अनेकार्थसमुच्चय

 • शतानन्द --- भस्वति

 • शेषनाग --- प्राकृतव्याकरणसूत्र

 • शिल्हन --- शान्तिशतक

 • शिवदास --- कथार्नव, भिक्षाटनकाव्य,शालिवाहनकथा

 • शिवादित्य --- सप्तपदर्थि

 • शिवस्वामीन् --- कप्फनभ्युदय

 • श्रीधर --- न्यायकन्दलि

 • श्रीधर --- त्रिशति

 • श्रीधरदास --- सदुक्तिकर्णामृत, सुक्तिकर्णामृत

 • श्रीहर्ष --- खण्डनखण्डखद्य, नवसहसन्कचरित,नैसधिय,श्लेशर्थपदासंग्रह

 • श्रीकण्ठ शिवाचार्य --- शैवभाष्य

 • श्रीकुमार --- शिल्परत्न

 • श्रीनिवास --- यतीन्द्रमतदीपिका,

 • सकलाचार्यमतसंग्रह

 • श्रीवर --- कथाकौतुक, जैन राजतरन्गिनि,सुभाषितावलि

 • श्रीवत्सन्क --- यमकरत्नाकर

 • शुभचन्द्र --- ज्ञनर्नव

 • सदानन्द --- वेदान्तसार

 • सागरनन्दिन् --- नाटकलक्षणरत्नकोश

 • सकलकीर्ति --- तत्त्वार्थसारदीपिका,प्रश्नोत्तरपसकचर

 • समन्तभद्र --- अप्तमीमांसा

 • सन्ध्याकरनन्दिन् --- रामपलचरित

 • सर्वज्ञमित्र --- स्रग्धरस्तोत्र

 • सर्वज्ञात्मन् --- संक्षेपशरीरक

 • सर्वानन्द --- जगदुचरित

 • सयन --- ऋग्वेदभ्यास, सुभाषितसुधानिधि

 • सिद्धर्षि --- उपमितिभवप्रपंच कथा

 • सिद्धसेन दिवाकर --- कल्याणमन्दिरस्तोत्र,न्यायवतर

 • सिंहराज --- प्राकृतरूपवतर

 • सोद्धल --- उदयसुन्दरिकथा

 • सोम --- रागविबोध

 • सोमदेव (सुरि) --- नीतिवाक्यमृत, यशस्तिलक

 • सोमदेव, काश्मीरी poet --- कथासरित्सागर

 • सोमानन्द --- शिवदृष्टि

 • सोमनाथ --- रागविबोध

 • सोमप्रभा --- शृन्गारवैराग्यतरन्गिनि

 • सोमेश्वरदत्त --- कीर्तिकौमुदि, सुरथोत्सव

 • सुबन्धु --- वासवदत्ता

 • सुमति --- सुभाषितावलि

 • सुरपल --- वृक्षायुर्वेद

 • सुरेश्वर --- मनसोल्लस, नैश्कर्म्यसिद्धि

 • सुरेश्वर --- शब्दप्रदीप

 • स्वात्माराम योगीन्द्र --- हठयोगप्रदीपिका

 • तिसत --- चिकित्साकलिका

 • त्रिमल्ल --- पथ्यपथ्यनिघन्तु

 • त्रिविक्रम भट्ट --- नलचम्पु, दमयन्तिकथा, मदलसचम्पु

 • त्रिविक्रम --- प्राकृतशब्दनुशासन

 • उदयन --- आत्मतत्त्वविवेक, किरणावलि,कुसुमान्जलि,तात्पर्यपरिशुद्धि,बौद्धधिक्कर, लक्षनावलि

 • उद्भत --- अलंकारसंग्रह, भमहविवरण

 • उग्रभूति --- शिष्यहितन्यस

 • उमस्वति --- तत्त्वार्थधिगमसूत्र

 • उशनस् --- धर्मसूत्र, स्मृति

 • उत्पलदेव --- ईश्वरप्रत्यभिज्ञसूत्र, स्तोत्रावलि

 • उत्प्रेक्षवल्लभ --- भिक्षाटनकाव्य

 • वाचस्पति --- चिन्तामणि on law

 • वाचस्पति --- शब्दर्नव

 • वाचस्पति मिश्र --- तत्त्वबिन्दु, न्यायकनिक,

 • न्यायवर्त्तीकातत्पर्यतीका,

 • भमति, सांख्यतत्त्वकौमुदि

 • वाग्भट i --- अष्टंगसंग्रह (related to अष्टंगह्र्दयसंहिता)

 • वाग्भट ii --- अष्टंगह्र्दयसंहिता

 • वाग्भट --- अलंकार

 • वाग्भट --- काव्यनुशासन

 • वाग्भट --- नेमिनिर्वन

 • वाग्भट --- रसरत्नसमुच्चय

 • वैद्यभानु पन्डित --- सदुक्तिकर्णामृत

 • वाक्पति --- गौडवह

 • वल्लभ --- अनुभाष्य

 • वल्लभदास --- version of वेतालपंचविन्शतिक

 • वल्लभदेव --- सुभाषितावलि

 • वाल्मीकि --- सूत्र

 • वामन --- काशिकावृत्ति, काव्यालंकार with वृत्ति

 • वामन --- authority on poetics, लिन्गनुशासन

 • वामन भट्ट बाण --- पार्वतीपरिणय, नलभ्युदय,

 • वेमभुपलचरित

 • वन्दरु भट्ट --- उत्तरनैशधिय

 • वन्द्यघटीय सर्वानन्द --- टीकासर्वस्व on अमरकोश

 • वंगसेन --- चिकित्सासारसंग्रह

 • वरदराज --- मध्यसिद्धान्तकौमुदि,लघुसिद्धान्तकौमुदि

 • वरदराज --- तर्किकरक्ष

 • वराहमिहिर --- पंचसिद्धन्टीका, बृहज् जातक,

 • बृहत्संहिता, बृहद् विवाहपटल,

 • लघु जातक, स्वल्प विवाहपटल

 • वररुचि --- लिन्गनुशासन

 • वररुचि --- नीतिरत्न

 • वररुचि --- प्राकृतप्रकाश

 • वररुचि --- सिंहासनद्वत्रिन्चिका

 • वर्धमान --- गनरत्नमहोदधि

 • वर्धमान --- योगमन्जरि

 • वर्षगण्य --- सश्तितन्त्र

 • वसुबन्धु --- अभिधर्मकोश, गाथासंग्रह,

 • परमार्थसप्तति

 • वसुदेव --- त्रिपुरदहन, धातुकाव्य, युधिष्ठिरविजय,शौरिकथोदय

 • वसुगुप्त --- शिव सूत्र

 • वात्स्यायन --- कामसूत्र

 • वात्स्यायन --- न्यायभाष्य

 • वेदान्गरय --- परसिप्रकाश

 • वेदान्तदेशिका --- सुभाषितनिवि

 • वेताल भट्ट --- नीतिप्रदीप

 • विद्याधर --- एकावलि

 • विद्यामाधव --- पार्वतीरुक्मिणीय,​विद्यामाधवीय

 • विद्यानाथ --- प्रतपरुद्रयशोभूषण

 • विद्यापति --- पुरुषपरीक्षा

 • विज्ञानेश्वर --- मितक्षर

 • विज्ञानभिक्षु --- योगसारसंग्रह

 • विक्रम --- नेमिदुत

 • विक्रमादित्य --- संसारवर्त

 • विमाला सुरि --- पौमचरिय

 • विरूपक्सनाथ --- विरूपक्सपंचशिखा

 • विशाखदत्त --- मुद्रारक्षस

 • विश्वनाथ --- भासपरिछेद

 • विश्वनाथ --- साहित्यदर्पण

 • विश्वेश्वर --- मदनपरिजत

 • विष्णुशर्मा --- पंचतन्त्र

 • वोपदेव --- मुग्धबोध, कविकल्पद्रुम, शतश्लोकि

 • वृन्द --- सिद्धियोग, वृन्दमाधव

 • व्यास --- योगभाष्य

 • यादवप्रकाश --- वैजयन्ति

 • यक्षवर्मन् --- चिन्तामणि शकतयन व्याकरण

 • यशोधर --- जयमंगल on कामसूत्र

 • यशोमित्र - अभिधर्मकोशव्याख्या।विद्या रुपं धनं शौर्यं कुलीनत्वमरोगता ।
राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सर्वं धर्मादवाप्यते ॥

विद्या, रुप, धन, शौर्य, कुलीनता, स्वस्थ शरीर, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष – ये सब धर्म से पाये जा सकते हैं। ​

0 Comments

Leave a Reply Cancel

Add Comment *

Name*

Email*

Website