संस्कृत ग्रन्थों की संक्षिप्त सूची -01

 • कुन्तल — वक्रोक्तिजिवित
 • कुसुमदेव — द्र्श्तन्तशतक
 • लक्ष्मण आचार्य — चन्डीकुचपंचशिखा
 • लक्ष्मण भट्ट — रामायणचम्पु (with भोज)
 • लक्ष्मीधर — सद्भाषाचन्द्रिका
 • लक्ष्मीधर — स्मृतिकपतरु
 • लल्ल — शिष्यधिव्र्द्धितन्त्र
 • लौगक्सि भास्कर — अर्थसंग्रह, तर्ककौमुदि
 • लीलाशुक — कृष्णकर्णामृत
 • लोकसेन — उत्तरपुराण continues
 • लोलिम्बराज — हरिविलास, वैद्यजीवन
 • मदनपल — मदनविनोदनिघन्तु
 • माधव brother of सयन — part author of जीवनमुक्तिविवेक, धातुवृत्ति, न्यायमालाविस्तर, पंचदशि, पराशरस्मृतिव्याख्या
 • माधव — शंकरदिग्विजय
 • माधव — सर्वदर्शनसंग्रह
 • माधव — जीवनमुक्तिविवेक
 • मधव्कर — रुग्विनिश्चय
 • मधुसूधन सरस्वति — प्रस्थानभेद
 • मध्व — तत्त्वसांख्यन
 • माघ — शिशुपालवध
 • महनमन् — महावन्स
 • महावीराचार्य — गणितसारसंग्रह
 • महेश्वर — विश्वप्रकाश
 • महिमन् भट्ट — व्यक्तिविवेक
 • मैत्रेयरक्षित — धातुप्रदीप
 • मकरन्द — तिथ्यादिपत्र
 • मल्लवदिन् — न्यायबिन्दुटीकातिप्पनि
 • मल्लिसेन — स्यद्वदमन्जरि
 • मम्मट — काव्यप्रकाश
 • मनतुन्ग — भक्तमरस्तोत्र
 • मण्डन मिश्र — मीमांसानुक्रमणि, विधिविवेक
 • माणिक्य नन्दिन् — परिक्षमुखसूत्र
 • माणिक्य सुरि — यशोधरचरित्र
 • मन्ख — अनेकार्थकोश, श्रीकण्ठचरित
 • मार्कण्डेय — प्राकृतसर्वस्व
 • मथुरनत्थ — तत्त्वचिन्तामणिरहस्य
 • मत्र्चेत — वर्णनर्हवर्णन, शतपंचशतिकस्तोत्र
 • मयूर — मयूराष्टक, सूर्यशतक
 • मेधतिथि (गौतम) — न्यायशास्त्र
 • मेदिनिकर — अनेकार्थशब्दकोश
 • मेघविजय — पंचख्यनोद्धर
 • मेन्थ — हयग्रीववध
 • मेरुतुन्ग — प्रबन्धचिन्तामणि
 • मिल्हन — चिकित्सामृत
 • मित्र मिश्र — वीरमित्रोदय
 • मोग्गल्लन — सद्दलक्खन
 • मुक — पंचशति
 • नागराज — भावशतक
 • नागर्जुन — योगशतक, योगसार
 • नागर्जुन — रतिशास्त्र
 • नागर्जुन — रसरत्नाकर
 • नागर्जुन — धर्मसंग्रह, मध्यमिकसूत्र, मध्यमकरिकास्,सुह्र्ल्लेख
 • नगोजि भट्ट — परिभसेन्दुशेखर
 • नकुल — अश्वचिकित्सित
 • नारद — भक्तिशास्त्र (ascr —)
 • नरहरि — राजनिघन्तु
 • नरहरि — नरपतिजयाचार्य स्वरोदय
 • नारायण पण्डित — हितोपदेश
 • नारायण — मतंगलिल
 • नारायण — स्वहसुधाकरचम्पु
 • नारायण — वृत्तिरत्नाकर
 • नारायण भट्ट — मनमेयोदय
 • नारायण पण्डित — नवरत्नपरिक्ष
 • नीलक्ण्ठ — भगवन्तभास्कर
 • नीलक्ण्ठ — तजिक
 • निम्बर्क — वेदान्तपारिजतसौरभ, सिद्धान्तरत्न
 • नित्यनाथ — रसरत्नाकर
 • ओदयदेव — गद्यचिन्तामणि
 • पदलिप्त — तरंगवति
 • पद्मगुप्त — नवसहसन्कचरित
 • पद्मनभदत्त — सुपद्मव्याकरण
 • पद्मपद — पंचदीपिका
 • पैथिनसि — धर्मसूत्र
 • पाणिनि — अष्टध्यायी, उणादिसूत्र,जाम्बवतीविजय, पातलविजय
 • परमानन्द — शृन्गारसप्तशतिक
 • पतञ्जलि — महाभाष्य
 • पिन्गल — छन्दस्सूत्र
 • पृथुयशस् — होरासत्पंचशिखा
 • प्रभाचन्द्र — प्रभावकचरित्र (with प्रद्युम्न सुरि),न्यायकुमुदचन्द्रोदय,प्रमेयकमलमार्तण्ड
 • प्रभाकर — बृहति
 • प्रद्युम्न सुरि — प्रभावकचरित्र
 • प्रज्य भट्ट — राजवलिपतक
 • प्रशस्तपद — पदार्थधर्मसंग्रह
 • प्रवरसेन — सेतुबन्ध
 • पूर्णभद्र — पंचतन्त्र
 • पुरुषोत्तमदेव — भासवृत्ति
 • पुरुषोत्तमदेव — त्रिकन्दशेष, हरवलि
 • पुष्पदन्त — महिम्नह्स्तव
 • रघुनन्दन — तत्त्वस्
 • रघुनाथ शिरोमणि — दिधिति
 • राजशेखर — अन्तरकथासंग्रह, प्रबन्धकोश
 • राजशेखर (dramatist and critic) — काव्यमीमांसा,हरविलास
 • रामचन्द्र — नाट्यदर्पण (with गुणचन्द्र)
 • रामचन्द्र — प्रक्रियाकौमुदि
 • रामचन्द्र — रसेन्द्रचिन्तामणि
 • रामानुज — गीताभाष्य, वेदान्ततत्त्वसार,वेदान्तदीप, वेदार्थसंग्रह, श्रीभाष्य
 • राम तर्कवगिश — प्राकृतकल्पतरु
 • रणरंगमल्ल or भोज — राजवर्त्तिका
 • रत्नाकर — वक्रोक्तिपंचशिखा, हरविजय
 • रत्नशेखर — छन्दकोश
 • रावण — प्राकृतकामधेनु
 • रविदेव — राक्षसकाव्य
 • रविसेन — पद्मपुराण
 • रयमुकुट — पदचन्द्रिका on अमरकोश
 • रेवनरध्य — स्मरतत्त्वप्रकशिका
 • रूपगोस्वामीन् — पद्यावलि
 • रुद्र भट्ट — शृन्गारतिलक
 • रुद्रदेव — श्यैनिकशास्त्र
 • रुद्रत — काव्यालंकार
 • रुय्यक — अलंकारसर्वस्व
 • शक्तिभद्र — अश्चर्यचूडमणि
 • शाक्यमित्र — पंचक्रम (in part)
 • शम्भु — अन्योक्तिमुक्तलताशतक, राजेन्द्रकर्णपुर
 • शाण्डिल्य — भक्तिसूत्रस्
 • शंकर — आत्मबोध, आनन्दलहरी, उपदेशसहस्रि,गीताभाष्य,दक्षिणामूर्तिस्तोत्र, देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र
 • (ascr—),द्वादशपन्जरिकस्तोत्र (ascr —), निर्वाणदशक(ascr—),भाष्य on ब्रह्मसूत्र, भवन्यस्तक (ascr —), मोहमुद्गर(ascr —),शंकरचेतोविलासचम्पु, सर्वसिद्धान्तसंग्रह,शतश्लोकि(ascr —शिवापराधक्षमापनस्तोत्र, सर्वदर्शनसिद्धान्तसंग्रह,हस्तमलकस्तोत्र
 • शंकर मिश्र — उपस्कर
 • शंकरस्वामिन् — न्यायप्रवेश (ascribed to)
 • शन्खलिखित — धर्मसूत्र, स्मृति
 • शन्तनव — फित्सूत्र
 • शान्तिदेव — बोधिचर्यावतर, शिक्षासमुच्चय
 • शरदतनय — भावप्रकाश
 • शरनदेव — दुर्घतवृत्ति
 • शर्न्गदेव — संगीतरत्नाकर
 • शर्न्गधर — शर्न्गधरपद्धति
 • शर्न्गधर — संहिता on medicine
 • शर्ववर्मन् — कतन्त्र
 • शाश्वत — अनेकार्थसमुच्चय
 • शतानन्द — भस्वति
 • शेषनाग — प्राकृतव्याकरणसूत्र
 • शिल्हन — शान्तिशतक
 • शिवदास — कथार्नव, भिक्षाटनकाव्य,शालिवाहनकथा
 • शिवादित्य — सप्तपदर्थि
 • शिवस्वामीन् — कप्फनभ्युदय
 • श्रीधर — न्यायकन्दलि
 • श्रीधर — त्रिशति
 • श्रीधरदास — सदुक्तिकर्णामृत, सुक्तिकर्णामृत
 • श्रीहर्ष — खण्डनखण्डखद्य, नवसहसन्कचरित,नैसधिय,श्लेशर्थपदासंग्रह
 • श्रीकण्ठ शिवाचार्य — शैवभाष्य
 • श्रीकुमार — शिल्परत्न
 • श्रीनिवास — यतीन्द्रमतदीपिका,
 • सकलाचार्यमतसंग्रह
 • श्रीवर — कथाकौतुक, जैन राजतरन्गिनि,सुभाषितावलि
 • श्रीवत्सन्क — यमकरत्नाकर
 • शुभचन्द्र — ज्ञनर्नव
 • सदानन्द — वेदान्तसार
 • सागरनन्दिन् — नाटकलक्षणरत्नकोश
 • सकलकीर्ति — तत्त्वार्थसारदीपिका,प्रश्नोत्तरपसकचर
 • समन्तभद्र — अप्तमीमांसा
 • सन्ध्याकरनन्दिन् — रामपलचरित
 • सर्वज्ञमित्र — स्रग्धरस्तोत्र
 • सर्वज्ञात्मन् — संक्षेपशरीरक
 • सर्वानन्द — जगदुचरित
 • सयन — ऋग्वेदभ्यास, सुभाषितसुधानिधि
 • सिद्धर्षि — उपमितिभवप्रपंच कथा
 • सिद्धसेन दिवाकर — कल्याणमन्दिरस्तोत्र,न्यायवतर
 • सिंहराज — प्राकृतरूपवतर
 • सोद्धल — उदयसुन्दरिकथा
 • सोम — रागविबोध
 • सोमदेव (सुरि) — नीतिवाक्यमृत, यशस्तिलक
 • सोमदेव, काश्मीरी poet — कथासरित्सागर
 • सोमानन्द — शिवदृष्टि
 • सोमनाथ — रागविबोध
 • सोमप्रभा — शृन्गारवैराग्यतरन्गिनि
 • सोमेश्वरदत्त — कीर्तिकौमुदि, सुरथोत्सव
 • सुबन्धु — वासवदत्ता
 • सुमति — सुभाषितावलि
 • सुरपल — वृक्षायुर्वेद
 • सुरेश्वर — मनसोल्लस, नैश्कर्म्यसिद्धि
 • सुरेश्वर — शब्दप्रदीप
 • स्वात्माराम योगीन्द्र — हठयोगप्रदीपिका
 • तिसत — चिकित्साकलिका
 • त्रिमल्ल — पथ्यपथ्यनिघन्तु
 • त्रिविक्रम भट्ट — नलचम्पु, दमयन्तिकथा, मदलसचम्पु
 • त्रिविक्रम — प्राकृतशब्दनुशासन
 • उदयन — आत्मतत्त्वविवेक, किरणावलि,कुसुमान्जलि,तात्पर्यपरिशुद्धि,बौद्धधिक्कर, लक्षनावलि
 • उद्भत — अलंकारसंग्रह, भमहविवरण
 • उग्रभूति — शिष्यहितन्यस
 • उमस्वति — तत्त्वार्थधिगमसूत्र
 • उशनस् — धर्मसूत्र, स्मृति
 • उत्पलदेव — ईश्वरप्रत्यभिज्ञसूत्र, स्तोत्रावलि
 • उत्प्रेक्षवल्लभ — भिक्षाटनकाव्य
 • वाचस्पति — चिन्तामणि on law
 • वाचस्पति — शब्दर्नव
 • वाचस्पति मिश्र — तत्त्वबिन्दु, न्यायकनिक,
 • न्यायवर्त्तीकातत्पर्यतीका,
 • भमति, सांख्यतत्त्वकौमुदि
 • वाग्भट i — अष्टंगसंग्रह (related to अष्टंगह्र्दयसंहिता)
 • वाग्भट ii — अष्टंगह्र्दयसंहिता
 • वाग्भट — अलंकार
 • वाग्भट — काव्यनुशासन
 • वाग्भट — नेमिनिर्वन
 • वाग्भट — रसरत्नसमुच्चय
 • वैद्यभानु पन्डित — सदुक्तिकर्णामृत
 • वाक्पति — गौडवह
 • वल्लभ — अनुभाष्य
 • वल्लभदास — version of वेतालपंचविन्शतिक
 • वल्लभदेव — सुभाषितावलि
 • वाल्मीकि — सूत्र
 • वामन — काशिकावृत्ति, काव्यालंकार with वृत्ति
 • वामन — authority on poetics, लिन्गनुशासन
 • वामन भट्ट बाण — पार्वतीपरिणय, नलभ्युदय,
 • वेमभुपलचरित
 • वन्दरु भट्ट — उत्तरनैशधिय
 • वन्द्यघटीय सर्वानन्द — टीकासर्वस्व on अमरकोश
 • वंगसेन — चिकित्सासारसंग्रह
 • वरदराज — मध्यसिद्धान्तकौमुदि,लघुसिद्धान्तकौमुदि
 • वरदराज — तर्किकरक्ष
 • वराहमिहिर — पंचसिद्धन्टीका, बृहज् जातक,
 • बृहत्संहिता, बृहद् विवाहपटल,
 • लघु जातक, स्वल्प विवाहपटल
 • वररुचि — लिन्गनुशासन
 • वररुचि — नीतिरत्न
 • वररुचि — प्राकृतप्रकाश
 • वररुचि — सिंहासनद्वत्रिन्चिका
 • वर्धमान — गनरत्नमहोदधि
 • वर्धमान — योगमन्जरि
 • वर्षगण्य — सश्तितन्त्र
 • वसुबन्धु — अभिधर्मकोश, गाथासंग्रह,
 • परमार्थसप्तति
 • वसुदेव — त्रिपुरदहन, धातुकाव्य, युधिष्ठिरविजय,शौरिकथोदय
 • वसुगुप्त — शिव सूत्र
 • वात्स्यायन — कामसूत्र
 • वात्स्यायन — न्यायभाष्य
 • वेदान्गरय — परसिप्रकाश
 • वेदान्तदेशिका — सुभाषितनिवि
 • वेताल भट्ट — नीतिप्रदीप
 • विद्याधर — एकावलि
 • विद्यामाधव — पार्वतीरुक्मिणीय,​विद्यामाधवीय
 • विद्यानाथ — प्रतपरुद्रयशोभूषण
 • विद्यापति — पुरुषपरीक्षा
 • विज्ञानेश्वर — मितक्षर
 • विज्ञानभिक्षु — योगसारसंग्रह
 • विक्रम — नेमिदुत
 • विक्रमादित्य — संसारवर्त
 • विमाला सुरि — पौमचरिय
 • विरूपक्सनाथ — विरूपक्सपंचशिखा
 • विशाखदत्त — मुद्रारक्षस
 • विश्वनाथ — भासपरिछेद
 • विश्वनाथ — साहित्यदर्पण
 • विश्वेश्वर — मदनपरिजत
 • विष्णुशर्मा — पंचतन्त्र
 • वोपदेव — मुग्धबोध, कविकल्पद्रुम, शतश्लोकि
 • वृन्द — सिद्धियोग, वृन्दमाधव
 • व्यास — योगभाष्य
 • यादवप्रकाश — वैजयन्ति
 • यक्षवर्मन् — चिन्तामणि शकतयन व्याकरण
 • यशोधर — जयमंगल on कामसूत्र
 • यशोमित्र – अभिधर्मकोशव्याख्या।


विद्या रुपं धनं शौर्यं कुलीनत्वमरोगता ।
राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सर्वं धर्मादवाप्यते ॥

विद्या, रुप, धन, शौर्य, कुलीनता, स्वस्थ शरीर, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष – ये सब धर्म से पाये जा सकते हैं। ​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *