संस्कृत विशेष ( QUIZ 01 )-Sanskrit Vishesh( QUIZ 01 )

संस्कृत विशेष ( QUIZ 01 )


Sanskrit Vishesh( QUIZ 01 )


प्रश्न 1-"वटवृक्षः" पदे सन्धि विच्छेद किम् भवति?
(1) वटो + वृक्षः
(2) वट + वृक्षः
(3)वटो + ऋक्षः✔
(4) वट + ऋक्षः

प्रश्न 2- नकारस्य बाह्य यत्न: अस्ति-
(1)  महाप्राण:
(2)  अघोष:
(3)  विवार:
(4)  संवारः✔

प्रश्न=3-लभ्+स्यते संधिरस्ती?
(1) ष्टुत्व
(2) चर्त्व✔
(3) जशत्व
(4) पुर्वस्वर्ण

प्रश्न 4- बाभ्रव्यम् संधि विच्छेद किम् भवति?
(1)  बाभृ +व्यम्
(2) बाभ्रो + व्यम्
(3) बाभ्रो + वयम
(4) बाभ्रो + यम्✔

प्रश्न 5-याच्ञा का संधि विच्छेद है ?
(1). या+ च्ञा
(2).यान्+ चा
(3).याच्+ञा
(4). याच्+ना✔

प्रश्न 6-दुष्टः का संधि विच्छेद है?
(1) दुस्+ तः
(2).दुष्+ तः✔
(3).दुस्+  टः
(4).कोई नही

प्रश्न 7-तच्छिव का संधि विच्छेद है?
(1).तद् + छिव
(2).तद्+ शिव
(3).ए और बी दोनो✔
(4).कोई नही

प्रश्न-8गुरुम् + नमति संधि करें
(1) गुरुं नमति✔
(2). गुरुनंमति
(3).गुरूं नमति
(4).कोई नही

प्रश्न 9-उत्साह का संधि विच्छेद करेें
(1) उद्+ साह✔
(2).उत्+ साह
(3).ए और बी दोनो
(4) कोई नही

प्रश्न 10-कस्मिन पदे गुणसंधि अस्ति-
(1) सदैव
(2) यद्यपि
(3) वर्षर्तु✔
(4) नास्ति,

प्रश्न 11- हि+ अयम् इत्यत्र संधि स्यात्-
(1) गुण
(2) दीर्घ
(3) यण ✔
(4) पररुप

प्रश्न 12-समिदाधानम् पदस्य संधिविच्छेदमस्ति-
(1) समित्+आधानम्
(2) समिद्+आधानम्
(3)समिथ्-आधानम्
(4) समिध्+आधानम्✔

प्रश्न 13-शिवच्छाया पदस्य विच्छेदमस्ति-
(1) शिवद्+छाया
(2) शिव+ छाया ✔
(3) शिवत्+छाया
(4)शिवज्+छाया

प्रश्न 14-हल् संधेशुद्दरुपम् नास्ति-
(1) तल्लीन
(2) सुगण्णीश
(3)वागीश
(4) प्रनश्यति✔

प्रश्न 15-झलां जशो$न्ते सूत्रस्य उदाहरणमस्ति-
(1)तल्लय
(2) रामष्टीकते
(3) प्रश्न
(4) वागीश✔

प्रश्न 16- श्चुत्व प्रकरणे कतिचिज्जना पदस्य संधिविच्छेद-
(1) कतिचित्+ जना
(2) कतिचिज्+जना
(3) कतिचिच्+जना
(4)कतिचिद्+जना✔

प्रश्न 17-शम्भु+ राजते संधिपदं अस्ति-
(1) शम्भुर् राजते
(2) शम्भुस् राजते
(3) शम्भू राजते ✔
(4) शम्भो राजते

प्रश्न 18-शिवो$र्च्य पदस्य संधिविच्छेद स्यात् -
(1) शिव+अर्च्य
(2) शिवस्+अर्च्य✔
(3) शिवु+अर्च्य
(4) शिवो+अर्च्य

प्रश्न 19- उत्+श्रंख्ला इत्यस्य सन्धिर्भवति-
(1) उच्श्रृंख्ला़
(2) उच्छृंखला
(3) उभयो✔
(4). कोsपि न

प्रश्न 20-उच्छ्वासः इत्यस्य संधिविच्छेदः-
(1).उच्+छवासः
(2).उत्+छवासः
(3). उत्+ श्वास:✔
(4). उद्+ श्वासः

21.मृच्छकटिकम् इत्यत्र सन्धिरस्ति-
क. छत्व
ख. श्चुत्व
ग. उभौ✔
घ. कोsपि न

22.-"याञ्चा" इत्यस्य सन्धि विच्छेदोsस्ति
क. यात् + ञा
ख. याच् + ञा
ग.  याच् + ना✔
घ.  यात् + ना

23.-पतञ्जलिः इत्यस्य सन्धि विच्छेदोsस्ति-
क. श्चुत्व
ख. पूर्वस्य
ग. पररुप✔
घ. जशत्व

24.-शात् परस्य त वर्गस्य किं न स्यात्-
क. ष्टुत्वम्
ख. श्चुत्वम्✔
ग. जश्त्वम्
घ. चत्वर्म

25.- "त" वर्गस्य षकारे परे किं न स्यात्-
क. श्चुत्वम्
ख. ष्टुत्वम्✔
ग. चत्वर्म
घ. जश्त्वम्

0 Comments

Leave a Reply Cancel

Add Comment *

Name*

Email*

Website