संस्कृत विषय QUIZ 14(Sanskrit theme QUIZ 14)

संस्कृत विषय QUIZ 14


(Sanskrit theme QUIZ 14)


1. काव्यशिक्षणस्य उद्देश्यं नास्ति -
अ. रसानुभूति:
ब. भावानुभूति:
स. सौन्दर्यानुभूति:
द. आत्मभूति:✅

2. केवलं 'शब्दं' काव्यं क: मन्यते -
अ. विश्वनाथ:
ब. जगन्नाथ:✅
स. विद्यानाथ:
द. हेमचंद्र:

3. काव्यस्य प्रयोजनं नास्ति -
अ. काव्यं यशसे
ब. काव्यं अनर्थकृते✅
स. काव्यं व्यवहारविदे
द. काव्यं शिवेतरक्षतये

4. काव्यस्य प्रयोजने " सद्य: परनिवृत्ति " इत्यस्य तात्पर्यम् -
अ. रुचे: विकास:
ब. तर्कशक्ते: विकास:
स. काव्यस्य विकास:
द. रसास्वादानन्दानुभूति:✅

5. पद्यशिक्षणे व्याकरणप्रधान: तर्कप्रधानश्च विधि: वर्तते-
अ. दण्डान्वयविधि:✅
ब. खण्डान्वयविधि:
स. भाषानुवादविधि:
द. व्याख्याविधि:

6. काव्यशिक्षणस्य अस्या: विधौ रसानुभूति: सौन्दर्यानुभूति: च न भवति-
अ. दण्डान्वयविधि:✅
ब. खण्डान्वयविधि:
स. भाष्यविधि:
द. व्याख्याविधि:

7. पद्यशिक्षणस्य विधि: नास्ति -
अ. अर्थबोधविधि:
ब. व्यासविधि:
स. समवायविधि:✅
द. टीकाविधि:

8. पद्यशिक्षणे इमां विधिं ह्यूरिस्टिक-विधि: कथ्यते -
अ. दण्डान्वयविधि:
ब. खण्डान्वयविधि:✅
स. भाषानुवादविधि:
द. व्याख्याविधि:

9. " शुष्कविधि: " का -
अ. अर्थबोधविधि:✅
ब. व्यासविधि:
स. समवायविधि:
द. टीकाविधि:

10. पद्यपाठयोजनायां प्रमुखं सोपानं वर्तते-
अ. पाठप्रवर्धनम्
ब. प्रस्तुतीकरणम्
स. समवेतवाचनम्✅
द. सौन्दर्यानुभूतिप्रश्ना:

11. अर्थग्रहणार्थं सर्वाधिकम् उपयुक्तं पठनं भवति-
अ. चित्रपठनम्
ब. शब्दपठनम्
स. सस्वरपठनम्
द. मौनपठनम्✅

12. पद्यपाठयोजनायां कीदृशा: प्रश्ना: न भवन्ति -

अ. सौन्दर्यानुभूतिप्रश्ना:
ब.  केन्द्रीयभावप्रश्ना:
स. तुलनात्मकप्रश्ना:
द. विचारविश्लेषणात्मकप्रश्ना:✅

13. दण्डान्वयविधौ दण्ड: कस्य सूचक:  -
अ. शब्दस्य
ब. अर्थस्य
स. लगुडस्य
द. वाक्यस्य✅

14. नाटकशिक्षणस्य उद्देश्यं नास्ति -
अ. संस्कारशिक्षणम्
ब. हितोपदेशजननम्
स. विश्रान्तिजननम्
द. विरोधजननम्✅

15. सौन्दर्यानुभूति-प्रश्ना: भवन्ति अत्र -
अ. गद्ये
ब. पद्य✅
स. व्याकरणे
द. अनुवादे

16. नाटकानाम् उद्देश्यं नास्ति -
अ. चरित्रनिर्माणम्
ब. संस्कारशिक्षणम्
स. संस्कृतिज्ञानम्
द. अभिव्यक्ति:✅

17. " मक्षिकास्थाने मक्षिका " अनुवादोSयम् -
अ. अक्षरशोSनुवाद:✅
ब. छायानुवाद:
स. भावानुवाद:
द. तथ्यानुवाद:

18. शिक्षणोद्देश्ययो: असत्यं मेलनम् -
अ.  व्याकरणम् - द्विभाषाज्ञानम्✅
ब.  गद्यम् - ग्रहणाभिव्यक्ती
स.  पद्यम् - सौन्दर्यानुभूति:
द.  नाटकम् - चरित्रशिक्षणम्

19. असत्यं वर्तते-
अ. दण्डान्वयविधौ व्याकरणात्मकप्रश्ना: भवन्ति।
ब. खण्डान्वयविधौ साहित्यिकप्रश्ना: भवन्ति।
स. दण्डान्वयविधि: श्रेष्ठ: विधि:।✅
द. खण्डान्वयविधेरेव उच्चस्तरीयस्वरूपम् आकांक्षाविधि: वर्तते-।

20. कवितापाठयोजनायां न भवति-
अ. पाठप्रवर्धनम्
ब. काठिन्यनिवारणम्
स. साक्षादनुवाद:✅
द. सौन्दर्यानुभूतिप्रश्ना:

21. विद्यालयीकार्यक्रमेषु नाट्याभिनय: भवति-
अ. आदर्शनाट्यविधौ
ब. समवायविधौ✅
स. कक्षाभिनयविधौ
द. रङ्मञ्चाभिनयविधौ

0 Comments

Leave a Reply Cancel

Add Comment *

Name*

Email*

Website