संस्कृत व्याकरण- 02(Sanskrit Vyakaran 02)

संस्कृत व्याकरण- 02(Sanskrit Vyakaran 02)


1.य वर्णस्य वर्तते ?
(अ)तालु ईषत्स्पृष्टम् संवार:नाद:अघोष:महाप्राण:
(ब)तालु स्पृष्टम् संवार:नाद:घोष:अल्पप्राण:
(स)तालु ईषत्स्पृष्टम् संवार:नाद:घोष अल्पप्राण:  ✔                                            

(द)औष्ठौ स्पृष्टम् संवार:श्वास: घोष: महाप्राण:

2.औकारस्य कति भेदा: स्वीकृता: ?                                  

(अ)18
(ब)  12 ✔                                                        

(स)  30                                                                                  

(द)  21

3. डुकृ ञ् इत्यस्मिन् ञकारस्य इत्संज्ञा भवति ?
(अ)आदिर्ञिटुडव:
(ब)हलन्त्यम्✔
(स)उपदेशेअजनुनासिक इत्              

(द)लशक्वद्धिते

4. सूत्रेण सह योजयत ?
(A) इत्           P  उपदेशेअजनुनासिक
(B)संहिता    Q   उच्चैरूदात्त:
(C).उदात्त    R   पर:सन्निकर्ष:संहिता
(D)अनुदात्  S  नीचैरनुदात्त   

                               

(1)AP BQ CR DS.                                                          

(2)AP BR CR DS.   ✔                                                                

(3)AS BR CP DQ.                                                                           

(4)AQ BP CS DR.

5. पतंजलिनानुसारेण व्याकरणस्य प्रयोजनानि-
(अ)रक्षा   (ब)आगम   (स)लघु    (द)असन्देह   (य)ऊह                                                                       

(1)केवल अ
(2) केवल अ व स
(3)केवल ब व स
(4)सर्वे विकल्प:✔

6. संहिता संज्ञा भवति ?                

(अ)एकपदे  (ब) धातूपसर्गयो:      (स)समासे     (द)वाक्य विकल्पे।            

 (1)केवल अ
(2)केवल अ व द
(3)केवल अब स
(4)अ ब स द✔

7.वारि शब्दस्य द्वितीय द्विवचने क:रूप: ?                                          

(अ)वारि
(ब)वारीणा
(स)वारिणी  ✔
(द)वारिणा

8. मधु शब्दस्य सम्बोधने एकवचने क: रूप:?
(अ)मधु।   (ब)हे मधु (स) हे मधो (द) हे मधुनी

(1)अ
(2)अ व ब।
(3)ब व स ✔
(4)ब व द

9. जगत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपमस्ति ?
(अ)जगत्
(ब)जगन्ति     ✔                                                        

(स)जगती
(द) जगत:

10. अस्मद् शब्दस्य द्वितीया एकवचने रूपमस्ति  ?
(अ)मा✔
(ब)नौ
(स)न:
(द)मम

11. युष्मद् शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपमस्ति ?
(अ)त्वत्
(ब)त्वयी
(स)तुभ्यम् ✔
(द)युष्मत्

12. सर्व शब्दस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपमस्ति ?
(अ)सर्वेषाम्
(ब) सर्वासाम्✔
(स)सवर्यो:
(द)सर्वस्या:

13. इदम् शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ बहुवचने रूपमस्ति ?
(अ)अस्यै
(ब)अस्या:
(स)अस्यै ✔
(द)अस्याम्

14. स्त्री शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ रूपाणी सन्ति ?
(अ)स्त्रियम्-स्त्रीम्
(ब)स्त्रियौ
(स)स्त्रिय:-स्त्री:
(द)सर्वे विकल्पा:✔

15. धेनु शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने रूपमस्ति ?
(अ)धेन्वाम्-धेनौ ✔
(ब)धेन्वा:-धेनो:
(स)धेन्वै-धेनवे
(द) धेन्वो:

16. नदी शब्दस्य सम्बोधने एकवचने रूपमस्ति ?

(अ)हे नदी
(ब)हे नदि।✔
(स)हे नद्यौ
(द)हे नद्य:        

17.मति शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपमस्ति ?                                   

(अ)मते:
(ब)मत्या:
(स)मत्यै✔
(द)मती:।।         

18. आत्मन् शब्दस्य द्वितीया  विभक्तौ बहुवचने रूपमस्ति ?                      

(अ)आत्मान:
(ब)आत्मनि                                                

(स)आत्मन: ✔   

(द)आत्मना         

19.भूभृत् शब्दस्य पञ्चमी     बहुवचने रूपमस्ति। ?                                                     

(अ)भूभृत:          

(ब)भूभृत्भ्य:
(स)भूभृद्भ्य:  ✔      

(द)भूभृद्भि:

20.पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपमस्ति ?                                                                          

(अ)पितृन्
(ब)पितृणाम् ✔
(स)पितरि
(द)पितु:


0 Comments

Leave a Reply Cancel

Add Comment *

Name*

Email*

Website