REET SANSKRIT

REET SANSKRIT 02

प्रश्न -1निन्दन्तु” इत्यत्र क: लकार:? (A) लट् (B) लृट् (C) लोट्✔ (D) लड़् प्रश्न -2 …

REET SANSKRIT 02 Read More »

धातु रूप 02

प्रश्न -धेनु शब्दस्य तृतीया एकवचनम्,, पञ्चमी द्विवचनम् रूपं अस्ति? (A) धेन्वा,धेनुनाम् (B) धेन्वा,धेनुभ्याम्☑ (C) धन्वा,धेनुभ्य: …

धातु रूप 02 Read More »

उपसर्ग 02

उपसर्ग 02 प्रश्न -1′ अति+दिश्’धातोः योगे कः अर्थ ? (A) उपदेशार्थे (B) दानार्थे✔ (C) निर्देशार्थे …

उपसर्ग 02 Read More »

उपसर्ग 01

उपसर्ग 01 प्रश्न -1 ‘अति+दिश्’धातोः योगे कः अर्थ ? (A) उपदेशार्थे (B) दानार्थे✔ (C) निर्देशार्थे …

उपसर्ग 01 Read More »

Scroll to Top